ارزشهای سازمانی: 

نوآوری، خلاقیت، دانش محوری و استفاده از خرد جمعی در رشد و توسعه سازمانی 

محیط صمیمانه بین کارکنان بر اساس صداقت، همدلی و همکاری 

میزان رضایت و اعتماد مشتریان، پاداش کار ماست.

خط مشی کیفیت:

کیفیت و سلامت به عنوان مهمترین نیاز جامعه از عمده مسئولیت مدیریت و کارکنان تلقی میگردد. 

نگرشی قابل احترام و تعهدآور به نیازمندیهای مشتریان و سایر ذی نفعان خواهیم داشت.

افزایش بهره وری را با استانداردسازی و استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی محقق خواهیم کرد. 

سعی داریم با توسعه منابع انسانی، محیطی مناسب با فعالیت کارکنان برای آنها فراهم آوریم. 

اثربخشی سیستم را مورد ارزیابی مستمر قرار داده و در جهت بهبود آن اقدامات لازم را به عمل خواهیم آورد.